fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН LIFTMAD.COM

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Тези общи условия са установени с цел регулиране на взаимоотношенията
между „Попко“ ЕООД, с регистриран офис в гр. София, ж.к. Студентски град, улица
Йордан Йосифов №8Б, етаж 2, апартамент офис 7, наричана по-долу „Доставчик“, и
клиентите, наричани по-долу „Ползватели“, използващи електронния магазин на
liftmad.com, наричан по-долу „Електронен магазин“.

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на
потребителите, следната информация се предоставя за Доставчика:
Име на Доставчика: „Попко“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Студентски град, ул. Йордан
Йосифов №8Б, етаж 2, апартамент офис 7.
Адрес за изпълнение на дейността: гр. София, ж.к. Студентски град, ул. Йордан
Йосифов №8Б, етаж 2, апартамент офис 7.
Контактна информация: info@liftmad.com
Регистрация в публични регистри: ЕИК 207199222.
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2,
Телефон: (02) 940 20 46
Факс: (02) 940 36 40
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ №4А, етаж 3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207199222.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на следния Интернет адрес:
liftmad.com. Чрез този адрес Ползвателите имат възможността да сключват
договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Електронния
магазин, който ще бъде наричан „Електронен магазин“.
Регистрация и профил
Ползвателите могат да извършват следните действия:
Регистриране и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и
използване на допълнителни услуги за предоставяне на информация.
Електронни изявления
Ползвателите могат да извършват електронни изявления във връзка със сключването
или изпълнението на договори с Електронния магазин чрез интерфейса на страницата
му в Интернет.
Договори за покупко-продажба и доставка
Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка
на стоките, предлагани от Електронния магазин.
Плащания
Ползвателите извършват плащания във връзка със сключените договори с
Електронния магазин, според поддържаните от него начини за разплащане.
Информация и отказ от договора
Ползвателите получават информация за новите стоки, условията на предлагане и
доставка, както и правата, произтичащи от закона. Освен това, те имат право на отказ
от договора, сключен от разстояние, за стоките, предлагани от Доставчика, където това
право е приложимо.
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени
в закона, в съответствие с добросъвестната практика, приетите в обичайната
търговска и потребителска среда, както и в съответствие с критериите и условията на
закона.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани
от Електронния магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в
Интернет или друго средство за комуникация на разстояние.
(2) Съгласно сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя
върху конкретните стоки, избрани чрез интерфейса.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, в
съответствие с условията, определени от Електронния магазин и настоящите общи
условия. Възнаграждението се определя от цената, обявена от Доставчика на адреса
на Електронния магазин в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията,
определени от него на страницата на Електронния магазин и съгласно настоящите
общи условия.
(5) Цената за доставката се определя ясно и отделно от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им
във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат
да бъдат извършвани електронно и чрез електронни изявления, както определено в
Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за
електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта,
са направени от лицата, посочени в предоставените от Ползвателя данни при
регистрацията, при условие че Ползвателят е въвел съответното име и парола за
достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за
покупко-продажба на стоки, Ползвателят трябва да въведе своето избрано име и
парола за отдалечен достъп, ако този процес е необходим поради изисквания на
електронния магазин.
(2) Потребителското име и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя
по време на регистрацията си в уебсайта на Доставчика.
(3) С попълване на личните си данни и натискане на бутоните „Да, приемам“ или
„Регистрация“, Ползвателят заявява, че е запознат с настоящите общи условия,
съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава регистрацията, като изпраща писмо до посочения от
Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща информация за активация на
регистрацията. Потвърждението на регистрацията и сключването на договора се
потвърждават от Ползвателя чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен
за успешната регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждението се създава
профил на Ползвателя, и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При регистрацията Ползвателят се задължава да предостави вярни и актуални
данни и да ги актуализира своевременно в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин, Ползвателят
трябва да се регистрира в уебсайта на електронния магазин. Доставчикът не носи
отговорност, ако поради липса на извършена регистрация Ползвателят не може да
използва пълната функционалност на електронния магазин, включително правата по
договора, възможността за претенции за по-ниска цена и други подобни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без
извършване на регистрация в Електронния магазин чрез ясно и безусловно изявление,
включително чрез уебсайта на Електронния магазин.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен по време на първоначалната регистрация
на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на
изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“
съгласно настоящите общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен
контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за
потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след
потвърждение от Ползвателя чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, изпращайки
електронно писмо на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на
Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен
електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите главно използват интерфейса на уебсайта на Доставчика, за да
сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в
Електронния магазин.
(2) Договорът се счита за сключен от момента на регистрацията на Ползвателя при
Доставчика или приемането на общите условия по друг начин, включително чрез
изявление в уебсайта на Доставчика. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят
съгласно предоставените данни при регистрацията и съдържащи се в личния профил
на Ползвателя. За да се избегнат съмнения, тези данни са тези, с които е създаден
профилът при Доставчика.
(3) Преди да бъде направено изявление за сключване на договора, Доставчикът
включва в интерфейса на уебсайта си технически средства за откриване и коригиране
на грешки при въвеждането на информация.
(4) Потребителите избират и поръчват стоки чрез интерфейса на Електронния магазин
по следния начин:
а. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят не е регистриран предварително или ако избира
да поръча стока без регистрация;
б. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин,
идентификация чрез име и парола, както и друг начин за идентификация;
в. Избор на една или повече от предлаганите стоки и добавяне към списъка със стоки
за покупка;
г. Предоставяне на информация за доставка;
д. Избор на начин и момент за плащане на цената;
е. Потвърждение на поръчката.
(5) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба и без
предварителна регистрация, като използват съответната функционалност в
интерфейса на Електронния магазин.
Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика,
следвайки следната процедура:
а. Извършване на регистрация в Електронния магазин и предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят не е регистриран предварително или ако избира
да поръча стока без регистрация;
б. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронния магазин,
идентификация чрез име и парола, както и друг начин за идентификация;
в. Избор на една или повече от предлаганите стоки и добавяне към списъка със стоки
за покупка;
г. Предоставяне на информация за доставка;
д. Избор на начин и момент за плащане на цената;
е. Потвърждение на поръчката;
(2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба и без
предварителна регистрация, като използват съответната функционалност в
интерфейса на Електронния магазин.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата, посочени в този Раздел VI от Общите условия, се отнасят към
Ползвателите, за които е основателно да се предположи, че са потребители, както се
определят съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната
търговия и/или Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2011 г.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на предлаганите от Доставчика стоки са
изложени в профила на всяка стока на уебсайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките, включително всички данъци, се определя от Доставчика и се
посочва в профила на всяка стока на уебсайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Информацията относно пощенските и транспортни разходи, които не са включени в
цената на стоките, се предоставя от Доставчика преди сключване на договора. Тази
информация може да бъде видима в профила на всяка стока на уебсайта на
Доставчика или при избора на стоките за покупка.
(4) Условията за доставка на отделните стоки се определят от Доставчика и се
посочват в неговия уебсайт.
(5) Преди сключване на договора за покупко-продажба, Доставчикът осигурява на
Ползвателите актуална информация за начина на плащане, доставка и изпълнение на
договора, както и друга съответстваща информация, съгласно настоящите Общи
условия.
(6) Потребителите приемат, че цялата изисквана от Закона за защита на
потребителите информация може да бъде предоставена чрез уебсайта на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или по електронна поща.
Чл. 13. (1) Потребителят приема правото на Доставчика да изисква авансово плащане
за сключените договори за покупко-продажба и доставка на стоките. (2) Потребителят
има възможността да решава дали да плати цената и доставката на стоките
предварително или в момента на тяхната доставка.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да
посочва причина, да откаже сключения договор в рамките на 14 дни, броени от датата
на получаване на стоката. Потребителят изразява решението си за отказ от договора
чрез изрично изявление, изпратено на адрес info@liftmad.com. (2) Правото на отказ
не се прилага в следните случаи:
за стоки, изработени по индивидуална поръчка или спецификации на потребителя;
за стоки, които по своята природа не могат да бъдат върнати или могат да се влошат
бързо;
за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката и не могат да бъдат
върнати поради съображения, свързани със здравето или хигиената;
за стоки, които след като са били доставени и по своята природа са се смесили с други
стоки и не могат да бъдат отделени;
за запечатани аудио- или видеозаписи или компютърен софтуер, които са разпечатани
след доставката;
за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договори
за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на
информация, както се изисква от Закона за защита на потребителите, Потребителят
има право да се откаже от договора в срок до една година и 14 дни от получаване на
стоката. Ако информацията е предоставена по-късно, Потребителят може да упражни
правото си на отказ в 14-дневен срок от предоставянето на тази информация.
Потребителят може да отправи изявлението за отказ чрез единния формуляр за отказ
от договора, който е достъпен на уебсайта на Доставчика.
(4) При упражняване на правото на отказ, Доставчикът възстановява всички получени
суми от Потребителя, включително разходите за доставка, в срок не по-късно от 14 дни
от датата, на която е уведомен за решението на Потребителя да се откаже от
договора. Възстановяването се извършва по банков път.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на стоките са за
сметка на Потребителя. Ако Потребителят изрично е избрал начин на доставка,
различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от Доставчика, тогава
този избор води до допълнителни разходи, които не се връщат от Доставчика.
(6) Потребителят е длъжен да съхранява стоките в състояние, в което са получени, и
да ги предостави на Доставчика при връщане. Той не носи отговорност за намаляване
на стойността на стоките, ако това намаляване е резултат от тяхното прегледане,
различно от необходимото за определаване на характеристиките и функционалността
им.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора, като изпрати
писмена изява до Доставчика на адрес info@liftmad.com и предостави следната
информация: номер на поръчка, причина за връщане, IBAN и име на титуляра на
сметката.
(8) Ако Доставчикът не е предоставил възможност за събиране на стоките сам, той има
право да задържи плащането, докато получи стоките обратно или докато Потребителят
предостави доказателство за изпращане на стоките, в зависимост от това, което
настъпи по-рано.
Чл. 15. (1) Срок на доставка и начало на изпълнение
Срокът за доставка на всяка стока се определя индивидуално при сключване на
договора с потребителя чрез електронния магазин на Доставчика, освен ако стоките са
заявени за една обща доставка.
(2) В случай че потребителят и доставчикът не са посочили конкретен срок за
доставка, той е 30 работни дни от датата на изпращане на поръчката от потребителя
до доставчика чрез електронния магазин. Възможно е страните да уговорят
по-продължителен срок при взаимно съгласие.
(3) Ако доставчикът не може да изпълни договора поради липса на поръчаните стоки,
той е задължен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми.
Чл. 16. (1)Предаване на стоките
Доставчикът предава стоките на потребителя след потвърждение на изпълнението на
задълженията за предоставяне на информация на потребителя, както предвижда
Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в
момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.
(3) Страните се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат считани за спазени, ако
удостоверяването се извърши от лице, за което може да се направи разумен извод, че
ще предаде информацията на потребителя.

VII. Допълнителни условия
Чл. 17. Доставка и предаване на стоката
Доставчикът извършва доставката и предава стоката на потребителя в сроковете,
определени при сключването на договора.
Чл. 18. Проверка на стоката
Потребителят има задължението да провери стоката в момента на доставката и
предаването и да уведоми доставчика веднага, ако тя не отговаря на изискванията.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. Грижи за Личните Данни
(1) Доставчикът предприема необходимите мерки за гарантиране на защитата на
личните данни на потребителя в съответствие със Закона за защита на личните данни.
(2) С цел подобряване на сигурността на личните данни на потребителите,
Доставчикът изпраща информацията само до e-mail адреса, предварително
предоставен от потребителите при регистрацията.
(3) Доставчикът явно обявява своята Политика за Защита на Личните Данни на своя
уебсайт.
(4) С потвърждението на общите условия, потребителите приемат, че Доставчикът има
право да обработва техните лични данни, необходими за изпълнение на поръчки и
договора.
Чл. 20. Легитимация и Сигурност
(1) Във всяко време, Доставчикът има право да изисква от потребителя да потвърди
своята легитимност и да удостовери достоверността на предоставената информация
по време на регистрацията.
(2) Ако поради някаква причина потребителят забрави своето име или парола,
Доставчикът може да приложи предвидената процедура за възстановяване на
забравени или изгубени данни.

IX. ПРОМЕНИ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Промени в Общите Условия
(1) Доставчикът има право да променя общите условия, като за целта уведомява
всички регистрирани потребители по подходящ начин.
(2) Потребителят и Доставчикът приемат, че всеки нов елемент и промяна в общите
условия влиза в сила след ясното уведомление от страна на Доставчика. В случай че
потребителят не отхвърли промените в предоставения му 30-дневен период, те се
приемат като обвързващи.
(3) Потребителят приема, че всички съобщения относно промени в общите условия,
изпращани от Доставчика, могат да бъдат изпращани на електронния му адрес без да
са снабдени с електронен подпис.
Чл. 22. Публикуване на Общите Условия
Доставчикът публикува общите условия на своя уебсайт заедно с всички допълнения и
промени в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Спиране на Договора
(1) Настоящите общи условия и договорът с Доставчика се прекратяват при следните
обстоятелства:
При обявяване на ликвидация или несъстоятелност на една от страните.
По взаимно съгласие на страните в писмен вид.
Едностранно, с предварително предизвестие в случай на неизпълнение на
задълженията от другата страна.
Обективна невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на някоя от
страните.
Изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
Заличаване на регистрацията на потребителя в електронния магазин.
Упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на
потребителите. В този случай, се прекратява само договорът за доставка на
конкретната поръчана стока.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Валидност
(1) Ако някоя от разпоредбите на тези общи условия се окаже невалидна, това не
засяга валидността на останалите разпоредби.
(2) За всички въпроси, които не са уредени в договора, се прилагат законите на
Република България.
(3) Всички спорове, произтичащи от този договор, ще бъдат разглеждани от
компетентния съд или Комисията за защита на потребителите

Shopping Cart
Scroll to Top